skip to Main Content

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU Tpay

& 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat dla Chilli Travel s. c., właściciela srony luxhotels.pl za pośrednictwem Serwisu Tpay.

& 2

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Odbiorca płatności – Chilli Travel s. c. al. Wojska Polskiego 52, 05-800 Pruszków, NIP: 534 248 3978

Płatnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy płatności.

Operator płatności –Tpay – System płatności Tpay należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

Serwis  internetowy – serwis Tpay pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Płatnikiem.

Płatność – dokonywana przez Płatnika wpłata na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

& 3

Odbiorcą płatności jest Chilli Travel s. c. al. Wojska Polskiego 52, 05-800 Pruszków, NIP: 534 248 3978.

Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą Tpay” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę Tpay występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Każda wpłata dokonana przez Płatnika stanowi wpłatę za usługi agencyjne biuro Chilli Travel s. c. .

Wpłaty przekazywane za pośrednictwem Tpay będą przekazywane na rachunek bankowy: ING 46 1050 1924 1000 0090 9328 5444.

& 4

Reklamacje i zwroty

Odbiorca płatności  przewiduje zwrot wpłaconych środków i reklamacji w zależności od warunków uczestnictwa imprezy turystycznej, którą opłaca płatnik.
Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie: pisemnej- osobiście w Chilli Travel s. c. al. Wojska Polskiego 52, 05-800 Pruszków, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm), elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: kontakt@luxhotels.pl.

& 5

Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Chilli Travel s. c. al. Wojska Polskiego 52, 05-800 Pruszków, oraz na stronie internetowej https://luxhotels.pl ‎
W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Back To Top